Lidmaatschap

Belangstellend lidmaatschap
T.w. zij die een relevante universitaire of gelijkwaardige opleiding volgen, of werkzaam zijn in de GGZ. Bij toetreding van belangstellende leden wordt gelet op de professionele belangstelling voor de gedragstherapie en haar toepassingsgebieden.

Aspirant leden
t.w. zij die de onder (a) genoemde opleiding hebben voltooid en met goed resultaat een door de VGCt erkende basiscursus hebben gevolgd.

Gewone leden
t.w. zij die aan de onder (b) genoemde voorwaarden voldoen, en verder voldoen aan de eisen ten aanzien van therapie-ervaring, supervisie, werken in teamverband en leertherapie. Deze eisen zijn geformuleerd in het Huishoudelijk Reglement van de VGCt.

Buitengewone leden
t.w. personen die naar het oordeel van het Bestuur van de VGCt een speciale bijdrage op het terrein van de gedragstherapie hebben geleverd of kunnen leveren.

Gedragstherapeutisch medewerkers
t.w. zij die als gedragstherapeutisch medewerker in een GGZ-instelling werkzaam zijn.

Studentlidmaatschap
De VGCt kent voor master-studenten een student-lidmaatschap met gereduceerde contributie (25 euro).
Via het studentlidmaatschap kunnen studenten thuis raken in de vereniging, die hun een kader biedt voor hun interessen en hun professionele ontwikkeling.
Studentleden ontvangen het Tijdschrift Gedragstherapie en het Bulletin en kunnen voor het ledentarief aan de VGCt-conferenties en workshops deelnemen.

Lidmaatschap Basiscursisten
Voor pas afgestudeerden die de VGCt-basiscursus volgen ter voorbereiding op het Aspirant-Lidmaatschap van de VGCt geldt een gereduceerd contributietarief (50 euro). In formele zin zijn deze leden Belangstellend Lid van de VGCt, maar gezien hun loopbaanfase komt de VGCt hun gedurende hun Basiscursus tegemoet met een gereduceerd contributietarief.